СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА  НОВО СЕЛО

Градоначалник

Број. 10-1958 /

19.08.2022 година

   Ново Село

 

 

 

 

Врз основа на  Законот за  урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20,), од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02),член 28 од Статутот на Општина Ново Село , и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2021 година со Бр.08-208/3 од 26.01.2021година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

 

 

С О О П Ш Т Е Н И Е  до  Ј А В Н О С Т А

По  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 3151; КП 3152; КП 3155; КП 3156; КП 3362; КП 3363; КП 3364; КП 3365 и КП 3367 КО Сушица, општина Ново Село

 

Опфатот е со површина од 17719,36м2.

 

Јавниот увид по  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 3151; КП 3152; КП 3155; КП 3156; КП 3362; КП 3363; КП 3364; КП 3365 и КП 3367 КО Сушица, општина Ново Село,ќе трае 15(петнаест)  дена, сметано во деновите од 22.08.2022 до 05.09.2022год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.

 

 

По овластување на градоначалникот

                                                                                         На Општина Ново Село 

Изготвил:                                                            РАКОВОДИТЕЛ  НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ

геод.тех.Р.Ристов

д.г.и     Никола Запров

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

 

Font Resize
Контраст