Соопштение до јавноста за нов надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511, дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново Село

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Градоначалник

Број. 10-1917 /8

06.10.2021 година

Ново Село

 

Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02),член 28 од Статутот на Општина Ново Село, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2021 година со Бр.08-208/3 од 26.01.2021година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е  до  Ј А В Н О С Т А

По Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план –за нов приклучен надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511, дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново Село

Опфатот е со површина од 111,52 м2.

Јавниот увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за нов приклучен надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511,дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново Село, ќе трае 15(петнаест) дена, сметано во деновите од 07.10.2021 до 21.10.2021год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Градоначалникот,

Никола Андонов

Font Resize
Контраст