Соопштение до јавноста во однос на УП Сушица

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА  НОВО СЕЛО

Градоначалник

Број. 10-2443 /11

13.12.2021 година

   Ново Село

 

   Врз основа на  Законот за  урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20,), од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02),член 28 од Статутот на Општина Ново Село , и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2021 година со Бр.08-208/3 од 26.01.2021година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е  до  Ј А В Н О С Т А

По  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент ,Општина Ново Село

Опфатот е со површина од 11864,50м2.

Јавниот увид по  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент ,Општина Ново Село,ќе трае 15(петнаест)  дена, сметано во деновите од 14.12.2021 до 28.12.2021год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.

 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Градоначалник,

Ѓорѓе Божинов

Font Resize
Контраст