Решение за Проектна програма за изработка на УП за колектор и ПСОВ во населено место Ново Село, Општина Ново Село

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

ГРАДОНАЧАЛНИК

БР.10-2739/3

Од 30.12.2021год.

Ново Село

 

     Градоначалникот на Општина Ново Село, решавајќи по барањето на Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово, поднесено под број 10-2739/1 од 22.12.2021 година, за одобрување на проектна програма, врз основа на член 44  од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020), го издава следното:

РЕШЕНИЕ

      Се одобрува Проектна  програма за изработка на урбанистички проект вон опфат за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село,општина Ново Село,со технички број 54/21 од декември 2021година изработена од Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово за изработка на урбанистички проект вон опфат за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село,општина Ново Село.

 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

     Барателот Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово, поднесе барање за одобрување на Проектна програма,со технички број 54/21од декември 2021 година изработена од Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово за изработка на  проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село,општина Ново Село

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

  1. Проектна програма
  2. Барање

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Ново Село, со Решение бр. 09-2137/3 од 17.10.2019, по проучувањето на приложената документација со барањето и извршениот увид, констатира дека барањето е основано и Проектната програма може да се одобри. Истото го потврди со Предлог одобрување со бр. 10-2739/2  од 30.12.2021 година.

Градоначалникот на општината Ново Село по извршениот увид на приложената документација со барањето и предлогот од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020год). Врз основа на тоа, а согласно член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

                ПРАВНА ПОУКА

                Против ова Решение,барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

                                                                                                    ОПШТИНА НОВО СЕЛО

                                                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                          Ѓорѓе Божинов

 

 

Font Resize
Контраст