Огласна Табла

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА за доделување на Договор за обезбедување на финансиска поддршка на здружение или фондација за финансирање на проекти и програми со средства од Буџетот на Општина Ново Село за 2022год.

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА за доделување на Договор за обезбедување на финансиска поддршка на здружение или фондација за финансирање на проекти и програми со средства од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година.

 

ЈАВЕН ПОВИК за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година (ВТОР ПАТ)

ЈАВЕН ПОВИК за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година (ВТОР ПАТ)

ЈАВЕН ПОВИК (ВТОР ПАТ)

Пријава за финансирање

Изјава за двојно финансирање

 

ЈАВЕН ПОВИК за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година

Ј А В Е Н  П О В И К
за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година

ЈАВЕН ПОВИК

Пријава за финансирање

Изјава за двојно финансирање

 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Број.10-443/12 од 05.07.2022 година

Ново Село

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), од Законот за локална самоуправа (‘’Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 28 од Статутот на Општина Ново Село и донесената Годишна програма за изработуање на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2022 година со Бр.01-2710/1 од 20.12.2021 година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

 

По Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и преистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село, Опшина Ново Село.

Планскиот опфат е со вкупна површина од 3051,78m2 (0.30Ха), односно должина од 214284m2.

Јавниот увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село, Општина Ново Село ќе трае 15 (петнаесет) дена, сметано во деновите од 06.07.2022 до 20.07.2022год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам.

 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

ГРАДОНАЧАЛНИК

ЃОРЃЕ БОЖИНОВ

Click to access -ЈАВНОСТА.pdf

Font Resize
Контраст