Известувања

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА за доделување на Договор за обезбедување на финансиска поддршка на здружение или фондација за финансирање на проекти и програми со средства од Буџетот на Општина Ново Село за 2022год.

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА за доделување на Договор за обезбедување на финансиска поддршка на здружение или фондација за финансирање на проекти и програми со средства од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година.

 

ЈАВЕН ПОВИК за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година (ВТОР ПАТ)

ЈАВЕН ПОВИК за финансирање на проекти и програми на здруженија и фондации, од Буџетот на Општина Ново Село за 2022 година (ВТОР ПАТ)

ЈАВЕН ПОВИК (ВТОР ПАТ)

Пријава за финансирање

Изјава за двојно финансирање

 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Број.10-443/12 од 05.07.2022 година

Ново Село

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), од Законот за локална самоуправа (‘’Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 28 од Статутот на Општина Ново Село и донесената Годишна програма за изработуање на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2022 година со Бр.01-2710/1 од 20.12.2021 година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

 

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

 

По Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и преистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село, Опшина Ново Село.

Планскиот опфат е со вкупна површина од 3051,78m2 (0.30Ха), односно должина од 214284m2.

Јавниот увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село, Општина Ново Село ќе трае 15 (петнаесет) дена, сметано во деновите од 06.07.2022 до 20.07.2022год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронска форма преку информациски систем е-урбанизам.

 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

ГРАДОНАЧАЛНИК

ЃОРЃЕ БОЖИНОВ

Click to access -ЈАВНОСТА.pdf

Известување за данок на имот

 

И  З  В  Е  С  Т  У  В  А  Њ  Е

Се известуваат граѓаните на Oпштина Ново Село, правните лица и трговците поединци според законот за данок на имот, заклучно со 31.01.2022 година, се должни својот имот да го пријават кај општинската администрација во општината.

Под имот се подразбира;

-куќа и станови во кој живеат;
-други градежни објекти (викендица во којa не живеаат);
-деловни објекти освен објекти завршени на земјоделска дејност;

За граѓаните и правните лица кои веќе го имаат пријавено имотот не се должни да поднесуваат пријава.

Со почит,

Одделение за администрирање и наплата на даноци при Oпштина Ново Село.

Решение за Проектна програма за изработка на УП за колектор и ПСОВ во населено место Ново Село, Општина Ново Село

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

ГРАДОНАЧАЛНИК

БР.10-2739/3

Од 30.12.2021год.

Ново Село

 

     Градоначалникот на Општина Ново Село, решавајќи по барањето на Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово, поднесено под број 10-2739/1 од 22.12.2021 година, за одобрување на проектна програма, врз основа на член 44  од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020), го издава следното:

РЕШЕНИЕ

      Се одобрува Проектна  програма за изработка на урбанистички проект вон опфат за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село,општина Ново Село,со технички број 54/21 од декември 2021година изработена од Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово за изработка на урбанистички проект вон опфат за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село,општина Ново Село.

 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

     Барателот Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово, поднесе барање за одобрување на Проектна програма,со технички број 54/21од декември 2021 година изработена од Друштво за урбанизам,проектирање,трговија и инженеринг ПЛАНЕРИС ДООЕЛ Куманово за изработка на  проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат за инфраструктура за продолжување на колектор ND315mm до колектор со дијаметар 400mm и пречистителна станица за отпадни води во населено место Ново Село,општина Ново Село

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

  1. Проектна програма
  2. Барање

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Ново Село, со Решение бр. 09-2137/3 од 17.10.2019, по проучувањето на приложената документација со барањето и извршениот увид, констатира дека барањето е основано и Проектната програма може да се одобри. Истото го потврди со Предлог одобрување со бр. 10-2739/2  од 30.12.2021 година.

Градоначалникот на општината Ново Село по извршениот увид на приложената документација со барањето и предлогот од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020год). Врз основа на тоа, а согласно член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

                ПРАВНА ПОУКА

                Против ова Решение,барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

                                                                                                    ОПШТИНА НОВО СЕЛО

                                                                                                        ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                                                          Ѓорѓе Божинов

 

 

Соопштение до јавноста во однос на УП Сушица

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА  НОВО СЕЛО

Градоначалник

Број. 10-2443 /11

13.12.2021 година

   Ново Село

 

   Врз основа на  Законот за  урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20,), од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02),член 28 од Статутот на Општина Ново Село , и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2021 година со Бр.08-208/3 од 26.01.2021година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е  до  Ј А В Н О С Т А

По  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент ,Општина Ново Село

Опфатот е со површина од 11864,50м2.

Јавниот увид по  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент ,Општина Ново Село,ќе трае 15(петнаест)  дена, сметано во деновите од 14.12.2021 до 28.12.2021год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.

 

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Градоначалник,

Ѓорѓе Божинов

Соопштение до јавноста за нов надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511, дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново Село

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Градоначалник

Број. 10-1917 /8

06.10.2021 година

Ново Село

 

Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/20), од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02),член 28 од Статутот на Општина Ново Село, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Ново Село за 2021 година со Бр.08-208/3 од 26.01.2021година, од Советот на Општина Ново Село, Градоначалникот на Општина Ново Село го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е  до  Ј А В Н О С Т А

По Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план –за нов приклучен надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511, дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново Село

Опфатот е со површина од 111,52 м2.

Јавниот увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план – за нов приклучен надземен вод 10(20) Kv заедно со нова столбна бетонска трафостаница 10(20) 0,4 Kv „ОТКЛОН ЕКО ЕНЕРЏИ КОСМОС“ на дел од КП 4511,дел од КП 5578 и дел од КП 4505 КО СУШИЦА, Општина Ново Село, ќе трае 15(петнаест) дена, сметано во деновите од 07.10.2021 до 21.10.2021год. Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења во електронака форма преку информациски систем е-урбанизам.

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Градоначалникот,

Никола Андонов

Font Resize
Контраст