Category: <span>Вести</span>

Конкурс за обука на негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост – Црвен Крст ОО Струмица

Црвен Крст на РСМ, Општинска Организација Струмица објавува

Конкурс

За обука на Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Се повикуваат сите невработени лица од општините Струмица, Ново Село, Василево, Босилово, Радовиш, Валандово и Гевгелија кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во период од 15.11.2021 до 26.11.2021 година.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Да  се државјани на Р. С. Македонија;
 • Да имаат 18 години;
 • Да имаат општа психо-физичка способност за работа;
 • Да имаат минимум основно образование;
 • Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица и лица со попреченост;
 • Да бидат мотивирани по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови при Црвен Крст Струмица – Нега Центар.

Напомена: Обуката за негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост е сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на е-маил: strumica.negacentar@redcross.org.mk

или на тел. број: 070 382 229

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на идивидуално интервју.

Примопредавање на функцијата Градоначалник на Општина Ново Село

На ден 08.11.2021 година, во просториите на административната зграда на Општина Ново Село, Општинската Изборна Комисија им ги врачи Уверенијата на новоизбраните Советници и Уверението на новоизбраниот Градоначалник на Општина Ново Село.

Потоа, беше извршено примопредавање на функцијата Градоначалник на Општина Ново Село. Новоизбраниот Градоначалник Г-дин Ѓорѓе Божинов ја презеде функцијата од неговиот претходник Г-дин Никола Андонов.

Започна изградбата на фекално канализациониот систем во Сушица

На терен веќе се одвиваат градежните активности за изградба на фекално канализациониот систем во Сушица. Градежните активности се започнати од улицата кај игралиштето со цел да може да се да се постави канализационата мрежа пред да се започне со асфалтирање на планираните улици во Сушица.  Оваа улица е еден крак од планираните улици за асфалтирање, и истите ќе бидат асфалтирани веднаш по поставување на канализационата мрежа долж овие улици.

Се замолуваат граѓаните за трпение бидејќи улиците ќе бидат дополнително раскопани по поставување на водоводната мрежа, но сето тоа ќе се санира.

Вкупната инвестиција на канализациониот систем е вредна 40.597.057,00 денари со ДДВ. Средствата се обезбедени од Влада на Република Северна Македонија и ќе бидат спроведени преку Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции преку ТАВ Македонија ДООЕЛ.

Со овој проект ќе се овозможи целосна мрежна покриеност каде сите домаќинства и институции во Сушица ќе имаат можност да се приклучат и да ги користат овие услуги. Целта на проектот е да се подобри благосостојбата и условите за живеење во Општина Ново Село.

Теренска ревакцинација во Општина Ново Село

Почитувани,

Во прилог се дадени датумите и термините за теренска ревакцинација во Општина Ново Село. Со оглед дека е започната училишната година со физичко присуство, просториите во кои претходно се вршеше вакцинација не се достапни, па поради тоа ревакцијанта ќе се одвива во општинската мобилна амбуланта кој во дадените термини ќе биде достапна во посочените населени места.

 

 

Реконструкција на улици во Самоилово

Реконструкција на улици во Самоилово

Градежните активности во склоп на проектот „Реконструкција на улици во с.Самоилово, Општина Ново Село“ се веќе започнати на терен.

Проектот предвидува реконструкција на две улици во Самоилово со вкупна должина од 404,9 метри или поединечно улица 1 со должина од 138,3 метри и улица 2 со 266,6 метри должина. Реконструкцијата опфаќа ископ, одбележување и расчистување на трасата, обработка на трасата (ископ на земја, изработка на постелица, планирање на косини итн.), вградување на тампонски слој од дробен камен, поставуање на асфалтен слој и изработка на банкини.

Проектот е финансиран преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година од страна на Бирото за регионален развој и средства од Буџетот на Општина Ново Село.

Трето прскање против возрасни комарци по земјен пат во општините во Југоисточниот плански регион

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион, дека третото прскање против возрасни комарци ќе се изврши во период од 03 до 05 Август 2021 година, со следниот распоред:

 1. На 03.08.2021 година (Вторник), во период од 20 до 04 часот во општините Радовиш и Конче.
 2. На 04.08.2021 година (Среда), во период од 20 до 04 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево, Струмица.
 3. На 05.08.2021 година (Четврток), во период од 20 до 04 часот во општините Гевгелија, Валандово, Дојран и Богданци.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

 

 

ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

 

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА  АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува јавен конкурс за ангажирање на лица кои ќе учествуваат во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година во периодот од 05-30.09.2021 година во својство на:

 • Реонски попишувачи и
 • Реонски инструктори.

II. Потребниот број на реонски попишувачи и реонски инструктори што ќе се изберат по пописни реони и според јазикот на кој ќе се врши попишувањето, е како што следи во табеларните прегледи:

Табеларен преглед за реонски попишувачи и реонски инструктори

III. При изборот на кандидатите кои се пријавиле за реонски инструктори ќе се има предвид етничката структура на населението во соодветниот пописен реон.

III.1 Од избраните кандидати за реонски попишувачи по пописни реони ќе бидат избрани 10% повеќе резервни попишувачи од табелата-колона за вкупно попишувачи.

 1. IV. Кандидатите кои ќе се пријават на овој конкурс треба да ги исполнуваат следните услови:

а) Општи услови

 • да се државјани на Република Северна Македонија,
 • да се полнолетни,
 • да имаат завршено најмалку средно образование и
 • да немаат засновано работен однос.

б) Дополнителни услови

 • познавање на работа со персонален компјутер и
 • познавање на соодветниот јазик на заедницата според табеларниот преглед од точка II на овој конкурс.
 1. Изборот на пријавените кандидати ќе се врши по пат на тестирање(проверка за познавање на општи работи од областа на статистиката и познавање на работа со персонален компјутер)
 2. Тестирањето ќе се спроведе во седиштата на комисиите на пописните реони за кандидатите кои имаат место на живеење во соодветниот пописен реон.

VII. Времето (часот) на почетокот на тестирањето и местото (просториите) каде што ќе  се одржи тестирањето дополнително ќе бидат објавени во седиштето на секоја Комисија за пописен реон и на веб-страниците на Државниот завод за статистика   www.stat.gov.mk и  popis2021.stat.gov.mk.

VIII. Кандидатите, својата намера да учествуваат во Пописот ја изразуваат исклучиво преку пополнување и доставување на електронска пријава која е достапна на ВЕБ страницата на Државниот завод за статистика

https://www.stat.gov.mk/popis/PrijavaPopis2021.aspx  во периодот од 20.07.-12.08.2021 година.

 1. IX. Заинтересираните кандидати кои ќе достават електронска пријава, потребните документи ги доставуваат исклучиво во хартиена форма по пошта до Државниот завод за статистика, ул. Даме Груев бр.4 во Скопје, п.фах 506, најдоцна до 09.08.2021 година или на денот на закажаното тестирање во просториите каде што ќе се спроведе тестирањето.
 2. Потребните документи кои кандидатите треба да ги достават се:

а) Доказ за државјанство – фотокопија од:

 • лична карта или
 • уверение за државјанство или;
 • важечка патна исправа

б)  Доказ дека има завршено најмалку средно образование –  фотокопија од:

 • свидетелство или
 • уверение или
 • диплома за завршено образование

в) Писмена изјава дека нема засновано работен однос

г) Писмена изјава дека има  познавање од работа со персонален компјутер

 1. XI. Ангажирањето на избраните кандидати ќе биде по основ на Договор за дело.

XII. Кандидатите со некомплетни документи нема да бидат земени предвид при разгледувањето.

XIII. Изборот на кандидатите кои ќе бидат ангажирани ќе го изврши Директорот на Државниот завод за статистика, по предлог од надлежната работна група формирана за секој пописен реон.

XIV. Изборот од пријавените кандидати  ќе се изврши во рок од 3 дена по  тестирањето, а списокот на избраните кандидати ќе биде објавен на веб-страниците на Државниот завод за статистика www.stat.gov.mk и  popis2021.stat.gov.mk.

Државен завод за статистика

Теренска вакцинација на територија на Општина Ново Село

Почитувани,

Ве известуваме дека ЈЗУ Здравствен дом Струмица ќе спроведе теренска вакцинација на територија на Општина Ново Село во период од 20.08.2021 до 31.08.2021. Термините и локацијата се наведени подолу.

Сите заинтересирани граѓани можат да пристапат до теренските вакцинални пунктови и да се вакцинираат, со себе треба да понесат документ за лична идентификација.

Font Resize
Контраст