Администрација

Органограм

Градоначалник


Ѓорѓе Божинов

gradonacalnik@novoselo.gov.mk


Одделение за правни, општи работи, јавни дејности и управување со човечки ресурси

 • Виолета Атанасовa

Советник за правни работи и застапување


 • Верица Ангелова Златанова 

Соработник за јавни дејности


 • Љубица Ангелова

Самостоен референт – администратор за развој и унапредување на човечки ресурси


 • Благородна Турновска

Работник за одржување објекти – Хигиеничар


 • Убавка Божинова

Работник за одржување објекти – Хигиеничар


 • Дарко Ушинов

Координатор на достава – курир


Одделение за комунални работи


 • Сашко Андонов

Советник за паркови и зеленило 


 • Ацо Крлев 

Самостоен референт – Комунален редар


 • Илија Баџуковски

Самостоен референт – Комунален редар


 • Јовица Стојков 

Самостоен референт – Комунален редар


 • Панчо Стојков

Самостоен референт за именување на локални патишта и улици


Одделение за локален економски развој


 • Туше Стојанов

 Советник за локален економски развој

Контакт:   075 356 565

е-пошта:   tuse.stojanov@novoselo.gov.mk


Одделение за урбанизам, градење и заштита на животната средина


 • Никола Запров

Раководител на Одделение за просторно-урбанистичко планирање, градење и заштита на животната средина

Контакт:   070 296 162


 • Венера Шопова

Советник за издавање на одобренија за градење


 • Мери Аврамова

Советник за заштита на животната средина


 • Убавка Сојчева

Советник за правни прашања од областа на урбанизмот


 • Ристо Ристов     

Самостоен референт-геометар

Контакт:   075 356 585Одделение за финансиски прашања


 • Тасев Благој

Раководител на Одделението за финансиски прашања

Контакт:   070 996 965


 • Оливера Смилкова

Советник-одговорен сметководител  

Контакт:   075 356 595


Советник за утврдување и наплата на даноци


 • Драгана Стоилкова 

Соработник за јавни набавки


Font Resize
Контраст