Month: <span>септември 2021</span>

Теренска ревакцинација во Општина Ново Село

Почитувани,

Во прилог се дадени датумите и термините за теренска ревакцинација во Општина Ново Село. Со оглед дека е започната училишната година со физичко присуство, просториите во кои претходно се вршеше вакцинација не се достапни, па поради тоа ревакцијанта ќе се одвива во општинската мобилна амбуланта кој во дадените термини ќе биде достапна во посочените населени места.

 

 

Реконструкција на улици во Самоилово

Реконструкција на улици во Самоилово

Градежните активности во склоп на проектот „Реконструкција на улици во с.Самоилово, Општина Ново Село“ се веќе започнати на терен.

Проектот предвидува реконструкција на две улици во Самоилово со вкупна должина од 404,9 метри или поединечно улица 1 со должина од 138,3 метри и улица 2 со 266,6 метри должина. Реконструкцијата опфаќа ископ, одбележување и расчистување на трасата, обработка на трасата (ископ на земја, изработка на постелица, планирање на косини итн.), вградување на тампонски слој од дробен камен, поставуање на асфалтен слој и изработка на банкини.

Проектот е финансиран преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година од страна на Бирото за регионален развој и средства од Буџетот на Општина Ново Село.

Font Resize
Контраст