Month: <span>јуни 2021</span>

Реконструкција на улици во Самоилово

Реконструкција на улици во Самоилово

Градоначалникот на Општина Ново Село Г-дин Никола Андонов и Директорот на Бирото за регионален развој Г-дин Рамиз Реџепи го потпишаа Договорот за финансирање на проектот „Реконструкција на улици во с.Самоилово, Општина Ново Село“.

Проектот предвидува реконструкција на две улици во Самоилово со вкупна должина од 404,9 метри или поединечно улица 1 со должина од 138,3 метри и улица 2 со 266,6 метри должина. Реконструкцијата опфаќа ископ, одбележување и расчистување на трасата, обработка на трасата (ископ на земја, изработка на постелица, планирање на косини итн.), вградување на тампонски слој од дробен камен, поставуање на асфалтен слој и изработка на банкини.

Инвестицијата е вредна 3.473.266,00 денари со вклучен ДДВ, од кои 2.431.286,00 денари се одобрени од страна на Бирото за регионален развој а 1.041.980,00 денари се обезбедени од Буџетот на Општина Ново Село.

По спроведување на тендерска постапка, градежните активности се планирани да се спроведуваат во месец јули, 2021 година.

Доделен Договор за финансирање на проектот „Изградба на фекален канализационен систем во Сушица, Општина Ново Село“

На ден 15.06.2021 година, во Скопје, на свечен настан организиран од страна на Влада на РСМ, во присуство на градоначалници, министри и претседателот на Владата на РСМ Г-дин Зоран Заев, Градоначалникот на Општина Ново Село Г-дин Никола Андонов го презеде доделениот Договор за финансирање на проектот „Изградба на фекален канализационен систем во Сушица, Општина Ново Село“.

Вкупната инвестиција е вредна 40.597.057,00 денари со ДДВ.

Средствата се обезбедени од Влада на Република Северна Македонија и ќе бидат спроведени преку Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции преку ТАВ Македонија ДООЕЛ.

Со овој проект ќе се овозможи целосна мрежна покриеност каде сите домаќинства и институции во Сушица ќе имаат можност да се приклучат и да ги користат овие услуги. Целта на проектот е да се подобри благосостојбата и условите за живеење во Општина Ново Село.

Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат во општините во Југоисточниот плански регион

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион, дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши во период од 14 до 16 Јуни 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 14.06.2021 година (Понеделник), во период од 20 до 04 часот во општините Радовиш и Конче.
  2. На 15.06.2021 година (Вторник), во период од 20 до 04 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 16.06.2021 година (Среда), во период од 20 до 04 часот во општините Гевгелија, Валандово, Дојран и Богданци.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Обучени 14 негуватели за стари лица и лица со попреченост преку проектот „Центар за помош и нега во домот“

На ден 09.06.2021 година, 14 негуватели, преку обука организирана од ОО Црвен Крст Струмица, добија сертификати за успешно помината обука и се спремни да пружаат социјални услуги на стари лица и лица со попреченост во Општините Ново Село и Василево.

Градоначалникот на Општина Ново Село, обраќајќи се на новообучените негуватели истакна: “Овој проект е од големо значење за Општина Ново Село, бидејќи ние како општина имаме стара популација и затоа помошта од вас ќе биде од голема корист. Ние имаме обучено 9 луѓе, кои ќе им помагаат на 18 стари лица и лица со попреченост на кои им треба помош. Со овој проект ќе се доближиме повеќе до граѓаните, бидејќи граѓаните ја имаат таа потреба. Ви препорачувам да се однесувате одговорно за луѓето да бидат задоволни. Благодарен сум на Општинската организација на Црвен Крст Струмица кои заедно со нас како партнери го реализираме овој проект и се надевам дека ќе продолжи соработката“.

Обуката на негувателите беше овозможена преку проектот „Центар за помош и нега во домот“ кој е развиен преку меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ново Село и Општина Василево во партнерсто со „Црвен Крст на РСМ ОО Струмица, а ќе се спроведува на територијата на двете општини. Проектот е финансики поддржан од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка.

Целта на проектот е давање на услуги со кои ќе се обезбеди помош во вршење на основни и инструментални активности од секојдневниот живот за лица со намален функционален капацитет кои неможат сами да се грижат за себе, со цел да продолжат да живеат во сопствениот дом и да водат независен живот во заедницата.

Во наредниот период, тимови на Црвен Крст ќе излезат на терен, на територија на двете општини, со цел да ги мапираат потенцијалните корисници на услугата помош и нега во домот.

Постапка за Објава бр.2/2021 арх. бр. 05-751/1 од 01.04.2021 за електронско јавно наддавање за продажба на движни ствари – патнички моторни возила во сопственост на Општина Ново Село

Постапка за Објава бр.2/2021 арх. бр. 05-751/1 од 01.04.2021 за електронско јавно наддавање за продажба на движни ствари – патнички моторни возила во сопственост на Општина Ново Село

 

Општина Ново Село, на 02.04.2021 година, објави Оглас за електронско јавно наддавање за продажба на движни ствари – патнички моторни возила во сопственост на Општина Ново Село. Предмет на електронското јавно наддавање беа три патнички моторни возила: 1. Mercedes vito 110 SD, 2. Citroen Berlingo, 3. Citroen C5.

Патничките моторни возила се продаваат во согласност со Одлука за продажба на движни ствари-патнички моторни возила сопственост на Општина Ново Село донесена од Советот на Општина Ново Село бр. 08-2617/1 од 18.11.2019, Одлука за измена и дополна на Одлуката за продажба на движни ствари-патнички моторни возила сопственост на Општина Ново Село бр.08-2617/1 од 18.11.2019 заверена со архивски бр. 08-298/1 од 03.02.2021 година како и Одлука за продажба на движни ствари-патничко моторно возило сопственост на Општина Ново Село бр. 08-1944/1 од 20.10.2020, Одлука за измена и дополна на Одлуката за продажба на движни ствари-патничко моторно возило сопственост на Општина Ново Село бр.08-1944/1 од 20.10.2020 година заверена со архивски бр.-08-299-1-од-03.02.2021.

Цената за продажба на патничките моторни возила е утврдена преку Извештај за процена на вредност на транспортни средства Бр.15-016/19 од 28.10.2019, Бр.09-016/19 од 28.10.2019 и  Бр.09-011/20 од 31.08.2020 година изготвена од страна на Трговец поединец за процена, проектирање и вештачење МС СТОП ИНЖЕНЕРИНГ Миле Ацо Стојменов ТП Струмица – овластен судски проценител.

Постапката за продажба на патничките ствари се врши по пат на електронско јавно наддавање преку системот www.e-stvari.mk , каде сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица, кои можат да се стекнат со сопственост на движни ствари на територија на РСМ согласно со закон, можат да поднесат пријава во согласност со условите и потребните документи и да учествуваат на јавното наддавање.

Објавата за јавно наддавање за продажба на патничките моторни возила беа објавени на:

  1. На 02.04.2021 објавен на www.e-stvari.mk
  2. На 02.04.2021 година на општинската веб страна: http://www.novoselo.gov.mk/oglasna-tabla/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%80-2-2021-%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b4%d0%b0/
  3. На 02.04.2021 во дневни изданија на весниците Нова Македонија и Слободен Печат

Рокот за поднесување на пријави за електронско јавно наддавање беше заклучно со 16.04.2021 година.

По истекот на крајниот рок за доставување на пријави, комисијата за спроведување на постапката утврди дека има поднесено само една пријава и тоа за патничкото моторно возило Citroen C5, а за останатите две возила во објавата нема поднесено ниту една пријава.

По административна проверка на документите во пријавата, спроведено е јавно наддавање со електронска аукција. Согласно електронското јавно наддавање на ден 22.04.2021 година, за моторното возило Citroen C5 со статус на најповолен понудувач се стекало физичкото лице Мите Аврамов, ул. 10-ти септември бр. 3 од Ново Село, со највисока постигната цена од 291.200,00 денари, кој и всушност беше единствен понудувач.

Во прилог е прикачено досието од постапката.

Објава бр. 2/2021

Објава-во-весник-Слободен-Печат

Објава-во-весник-Нова-Македонија

Извештај-од-спроведена-постапка

Извештај-за-процена-на-вредност-на-транспортно-средство-citroen-c5

Извештај-за-процена-на-вредност-на-транспортно-средство-citroen-berlingo

Извештај-за-процена-на-вредност-на-транспортно-средство-mercedes-vito

 

ОДЛОЖЕНО! Прво прскање против возрасни комарци по земјен пат

Се известуваат сите граѓани на десетте општини во Југоисточниот плански регион, дека првото прскање против возрасни комарци ќе се изврши во период од 7 до 9 Јуни 2021 година, со следниот распоред:

  1. На 07.06.2021 година (Понеделник), во период од 20 до 04 часот во општините Валандово, Дојран, Гевгелија и Богданци.
  2. На 08.06.2021 година (Вторник), во период од 20 до 04 часот во општините Ново Село, Босилово, Василево и Струмица.
  3. На 09.06.2021 година (Среда), во период од 20 до 04 часот во општините Радовиш и Конче.

Се известуваат сопствениците на пчелни семејства да преземат соодветни мерки за заштита, односно да ги затворат истите во најавениот временски период.

Font Resize
Контраст