Month: <span>март 2021</span>

Реконструкција на улици во Општина Ново Село во должина од 3 км

Реконструкција на улици во Општина Ново Село во должина од 3 км

Министерството за транспорт и врски со 70 милиони евра обезбедени од Светска банка го спроведува Проектот за поврзување на локални патишта (ППЛП) со цел да ги поддржи општините во санација / надградба на постоечка локална патна инфраструктура.

Како дел од Проектот за поврзување на локални патишта, Општина Ново Село и Министерството за транспорт и врски ќе ги спроведуваат под-проектите Реконструкција на локални патишта во н.м. Мокриево, во н.м. Колешино и во н.м. Ново Село.

Овие под-проекти имаат за цел да ја подобрат патната инфраструктура и да овозможат подобра врска со околните населени места. Реконструираните улици ќе овозможат современа патна инфраструктура која обезбедува поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот, го олеснува движењето при лоши временски услови, ја спречува постојаната ерозија и го спречува загадувањето со постојани наноси на прашина при сувите периоди на земјените патишта.

Главните градежни активности при реконструкција на улиците се: обележување и обезбедување на трасата, ископ на земјениот материјал, обработка на тло, изработка на тампонски слој од дробен камен, изработка на дренажа и одводнување, изработување на асфалтен слој и сл.

Локалниот пат во н.м. Мокриево опфаќа вкупна должина од 657,24 метри. Проектирана вредност на реконструкцијата изнесува 3.638.190,75 денари со ДДВ.

Локалниот пат во н.м. Колешино опфаќа вкупна должина од 983,61 метар. Проектираната вредност за реконструкција изнесува 8,745,730.89 денари со ДДВ.

Локалниот пат во н.м. Ново Село (ул. Струмица со краци) опфаќа вкупна должина од 1.459,71 метар. Проектирана вредност за реконструкција изнесува 12,057,587.51 денар со ДДВ.

Вкупната проектирана инвестиција за трите локални улици изнесува 24.441.509,15 денари со вклучен ДДВ.

Реконструкцијата на овие три улици во општината се само првиот бран на реконстрикции на улици преку Проектот за поврзувње на локални патишта, во моментот се работи и на реконструкција на локални улици во останатите населени места во Општина Ново Село.

Денеска (24.03.2021) започна обуката на 14 потенцијални негуватели/ки

По успешно спроведен конкурс за обука на негуватели/ки за помош на стари лица и лица со попреченост, денеска започна обуката на пријавените и избраните негуватели/ки.

Обуката се одржува во просториите на Црвен Крст Струмица, а ќе трае до 6 мај, 2021 година. Обуката ја следат 14 потенцијални негуватели/ки од двете партнер општини, Општина Ново Село и Општина Василево.

По завршување на обуката, негувателите/ките ќе се стекнат со сертификат за обучени негуватели на стари лица и лица со попреченост. Услугата опфаќа помош и нега на стари и изнемоштени лица над 65 години, лица со намален функционален капацитет како и лица со попреченост.

Инаку се работи за проектот „Центар за помош и нега во домот“ кој е развиен преку меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ново Село и Општина Василево во партнерсто со „Црвен Крст на РСМ ОО Струмица, а ќе се спроведува на територијата на двете општини. Проектот е финансики поддржан од Министерстото за труд и социјална политика и Светска банка.

Целта на проектот е давање на услуги со кои ќе се обезбеди помош во вршење на основни и инструментални активности од секојдневниот живот за лица со намален функционален капацитет кои неможат сами да се грижат за себе, со цел да продолжат да живеат во сопствениот дом и да водат независен живот во заедницата.

Известување за достапност на документ План за управување со животна средина и социјални аспекти за Реконструкција на локални патишта во н.м. Мокриево, н.м. Колешино и н.м. Ново Село Општина Ново Село во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Известување за достапност на документ План за управување со животна средина и социјални аспекти за Реконструкција на локални патишта во н.м. Мокриево, н.м. Колешино и н.м. Ново Село Општина Ново Село во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Ново Село аплицираше со проект за “Реконструкција на локални патишта во н.м. Мокриево, н.м. Колешино и н.м. Ново Село”, Оштина Ново Село.

Согласно барањата и процедурите на Светска Банка во делот на животна средина и социјални аспекти беше подготвен документ “ План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на Проектот.

Документот “ План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Ново Село  (http://www.novoselo.gov.mk/ ) на 24.03.2021.

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

ПЛАН-ЗА-УПРАВУВАЊЕ-СО-ЖИВОТНАТА-СРЕДИНА-И-СОЦИЈАЛНИТЕ-АСПЕКТИ-Општина-Ново-Село

Формулар за поднесување на коментари

Дневен-ред-за-јавна-расправа-за-ЕСМП

Ве покануваме на јавна расправа / видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица “Реконструкција на локални патишта во н.м. Мокриево, н.м. Колешино и н.м. Ново Село, Оштина Ново Село, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија која ќе се одржи на 02.04.2021 (петок) со почеток во 13.00 часот

Линк за приклучување до јавната расправа:

You’re invited to join a Microsoft Teams meeting

Title: Saska Bogdanova Ajceva’s Teams Meeting
Time: 2 Apr 2021 13:00:00

Приклучите се на следниот линк преку компјутер или мобилна апликација

 

 

Конкурс за негуватели – Проект „Центар за помош и нега во домот“

Почитувани,

Во тек е спорведувањето на проектот „Центар за помош и нега во домот“. Проект кој е развиен преку меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ново Село и Општина Василево во партнерсто со „Црвен Крст на РСМ ОО Струмица, а ќе се спроведува на територијата на двете општини. Проектот е финансики поддржан од Министерстото за труд и социјална политика.

Целта на проектот е давање на услуги со кои ќе се обезбеди помош во вршење на основни и инструментални активности од секојдневниот живот за лица со намален функционален капацитет кои неможат сами да се грижат за себе, со цел да продолжат да живеат во сопствениот дом и да водат независен живот во заедницата.

За да се спроведе сето тоа, предвидено е теоретска и практична настава на негуватели кои преку обуката ќе се стекнат со знаења за да можат тие да ги пружат овие услуги директно на граѓаните кои имаат потреба од тоа.

Обуката е бесплатна а лицата кои ќе ја поминат обуката ќе имаат можност да се стекнат со сертификат за обавување на оваа дејност.

Според тоа Црвен Крст на Република Северна Македонија – Општинска организација Струмица ги повикува сите невработени лица од територијата на Општините Ново Село и Василево кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 26.02.2021 до 08.03.2021 година во просториите на Општинската организација Црвен крст Струмица, Општина Ново Село и Општина Василево или на телефонските броеви 075/670-075; 071/205-168; 072/252-022 како и на mail strumica.negacentar@redcross.org.mk секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.

Објавениот конкурс е следниот:

Font Resize
Контраст