Month: <span>октомври 2020</span>

Проект „Мрежа за примарна здравствена заштита“

Проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“

Project – “Primary Healthcare Network” – HealthNET– CN1-SO1.2-SC024

Проектот е финансиран од ЕУ и Национално ко-финансирање преку „ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција – Република Северна Македонија 2014-2020 година“.

Проектни партнери се:

 1. Проектен партнер 1: Општина Ираклеа (Грција)
 2. Проектен партнер 2: Институт за информатика и телекомуникации – Национален институт за научно истражување Демокритос (Грција)
 3. Проектен партнер 3: Општина Ново Село (Северна Македонија)
 4. Проектен партнер 4: Младинско здружение Феникс Ново Село (Северна Македонија)

Проектот има за цел да ги развие и подобри услугите од доменот на примарната здравствена заштита во руралниот прекуграничен регион каде што населението има тежок пристап до здравствените единици, особено за старите и социјално загрозени лица, со посебен акцент на рана дијагноза и превенција на несакани здравствени состојби.

Како најважна проектна активност преставува набавката на мобилна здравствена единица – мобилна амбуланта. Оваа специјализирано возило ќе пружа здравствени услуги директно на граѓаните. Возилото ќе биде опремено со медицинска опрема, ИТ опрема и шесто-член кадар (два доктора, медицинска сестра, социјален работник, ИТ експерт и возач). Мобилната амбуланта ќе се движи низ општината, во руралните средини и ќе пружа примарни здравствени услуги. Медицинската опрема ќе вклучува апарат за мерење крвен притисок, спирометар (мерење на волумен на белите дробови), инструменти за мерење на шеќер, триглицериди, и холестерол во крвта, оксиметар (мерење на ниво на кислород во крвта), два типа на ЕКГ, ЕХО ултразвук и др. Медицинскиот персонал ќе врши различни видови прегледи, дијагнози и сл.  и истите ќе бидат бесплатни за граѓаните.

Проектот промовира социјална вклученост и се бори против сиромаштијата и дискриминација бидејќи обезбедува здравствени услуги на луѓе од оддалечени области кои имаат тежок пристап до здравствени услуги. Следствено ги намалува нееднаквостите во однос на здравствениот статус.

Општествената корист е најдобро искажана преку здравствените услуги кои ќе се осврнат на рана превенција и дијагноза кај старите и социјално загрозени лица во руралните средини каде тие немаат пристап до основни здравствени услуги.

Очекувани резултати:

Очекуваните резултати кои ќе произлезат од проектните активности вклучуваат:

 • намалување на бројот на приеми во болници и последователно намалување на секундарните и терцијалните здравствени трошоци;
 • заштита на ранливи социјални групи од болнички инфекции и обезбедување на информации за самостојно менаџирање со сопстените здравствени состојби;
 • подобрување на психолошката состојба на социјално ранливите групи;
 • подобрување на квалитетот на животот во руралните средини;
 • промовирање на превенција и рано дијагностицирање, намалување на трошоците за здравствена заштита;
 • обука на старатели и здравствени работници да ракуваат со паметни здравствени апликации;
 • ќе се подобри процедурата за собирање на медицинска историја на пациенти, и медицински третман што го добиле од мобилните единици;
 • ќе се развие меѓународен меморандум за разбирање и формирање на почетни точки за понатамошни здравствени активности.

Резултатите од проектот воглавно се фокусираат на еднакви можности и борба против дискриминацијата преку спроведување на иновативен пристап при обезбедување на примарни здравствени услуги од страна на локалната власт и здравствените организации во областа. Активностите на проектот ќе бидат достапни за вкупно 32.712 граѓани, од кои 11.567 се жители на Општина Ново Село.

Додадена вредност на проектот произлегува од сличните услови за живот (многу оддалечени села населени претежно со стари и изнемоштени лица) во областа на пограничниот регион. Очекуваните резултати од спроведување на проектот ќе помогнат во подобрување на соработката за одговор на заеднички проблеми во врска со прашања за социјална интеграција, размена на најдобри практики, создавање на мрежи и заеднички протоколи за здравствена и социјална интеграција.

По завршување на проектот мобилната амбуланта и опремата ќе бидат ставени во функција на јавното здравје каде ќе продолжат да даваат услуги на регионално ниво.

Буџет на проектот

Вкупниот буџет на проектот изнесува 1.085.330 евра, од кои Општина Ново Село има буџет од 363.530 евра. Финансиските средства се 100% неповратен грант од кои, 85% се финансиски средства од Европска унија, а 15% е национално кофинансирање.

Целна група на минимум услужени граѓани е 600 лица (стари и социјално загрозени лица).

Потпишан Договор за финансирање на проект „Центар за помош и нега во домот“

Потпишан Договор за финансирање на проект „Центар за помош и нега во домот“

На ден 26.10.2020, Општина Ново Село го потпиша Договорот за финансирање на проект насловен „Центар за помош и нега во домот“. Проектот кој беше развиен преку меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Ново Село и Општина Василево во партнерсто со „Црвен Крст на РСМ ОО Струмица, ќе се спроведува на територијата на двете општини.

Проектот кој наскоро ќе започне со имплементација, предвидува теоретска и практична настава за негуватели, набавка на специјализирано возило за теренски посети, и давање на услуги со кои ќе се обезбеди помош во вршење на основни и инструментални активности од секојдневниот живот за лица со намален функционален капацитет кои неможат сами да се грижат за себе, со цел да продолжат да живеат во сопствениот дом и да водат независен живот во заедницата.

Проектот кој е финансики поддржан од Министерстото за труд и социјална политика со поддршка од Светска банка, беше презентиран на вчерашниот свечен настан каде Министерката Јагода Шахпаска изјави „Владата и Министерството за труд и социјална политика заедно со општините и невладиниот сектор се вклучуваат во имплементација на социјалната реформа со една и единствена цел, услугите да ги доближиме до корисниците, односно да ги добиваат од нивното место на живеење. Но, ова дополнително значи и отворање на нови работни места, преку платена работа за давателите на овие услуги“.

Договор за грантови за развој на социјални услуги потпишаа вкупно осум општини, меѓу кои е и Општина Ново Село.

Award Decision Notice for Ref. No. CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD02

The Municipality of Novo Selo has awarded 5 (five) Contracts under the tendering procedure “Services for external expertise under following 5 (five) lots:

 1. Lot#1 – Services for contribution to the development of the Operation Plan for the Mobile Health Unit
 2. Lot#2 – Services for the contribution to the development of the Business Plan for providing primary healthcare services
 3. Lot#3 – Services for contribution to the development of the Evaluation & Assessment Study – conducting primary research to assess the level of satisfaction of patients and health professionals
 4. Lot#4 – Services for development of a Feasibility Study
 5. Lot#5 – Services for the development of Memorandum of Understanding

Publication Reference: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD02

 1. Services for contribution to the development of the Operation Plan for the Mobile Health Unit
1. Lot number 1
2. Date of Contract Notice 01.10.2020
3. Contract Number 05-1790/3
4. Contract Value 5 000.00 EUR
5. Date of Award of Contract 01.10.2020
6. Successful Contractor IDEA OK Ltd.

Rudi Cajavec no. 10-1/28

1000, Skopje

Republic of North Macedonia

7. Contracting Authority Municipality of Novo Selo

str. Manush Turnovski 13A, 2434, Novo Selo

Republic of North Macedonia

2. Services for the contribution to the development of the Business Plan for providing primary healthcare services

1. Lot number 2
2. Date of Contract Notice 01.10.2020
3. Contract Number 05-1834/2
4. Contract Value 5 000.00 EUR
5. Date of Award of Contract 01.10.2020
6. Successful Contractor IDEA OK Ltd.

Rudi Cajavec no. 10-1/28

1000, Skopje

Republic of North Macedonia

7. Contracting Authority Municipality of Novo Selo

str. Manush Turnovski 13A, 2434, Novo Selo

Republic of North Macedonia

3. Services for contribution to the development of the Evaluation & Assessment Study – conducting primary research to assess the level of satisfaction of patients and health professionals 

1. Lot number 3
2. Date of Contract Notice 01.10.2020
3. Contract Number 05-1835/2
4. Contract Value 4 500.00 EUR
5. Date of Award of Contract 01.10.2020
6. Successful Contractor IDEA OK Ltd.

Rudi Cajavec no. 10-1/28

1000, Skopje

Republic of North Macedonia

7. Contracting Authority Municipality of Novo Selo

str. Manush Turnovski 13A, 2434, Novo Selo

Republic of North Macedonia

4. Services for development of a Feasibility Study 

1. Lot number 4
2. Date of Contract Notice 01.10.2020
3. Contract Number 05-1836/2
4. Contract Value 20 000.00 EUR
5. Date of Award of Contract 01.10.2020
6. Successful Contractor IDEA OK Ltd.

Rudi Cajavec no. 10-1/28

1000, Skopje

Republic of North Macedonia

7. Contracting Authority Municipality of Novo Selo

str. Manush Turnovski 13A, 2434, Novo Selo

Republic of North Macedonia

5.  Services for the development of Memorandum of Understanding

1. Lot number 5
2. Date of Contract Notice 01.10.2020
3. Contract Number 05-1837/2
4. Contract Value 7 200.00 EUR
5. Date of Award of Contract 01.10.2020
6. Successful Contractor IDEA OK Ltd.

Rudi Cajavec no. 10-1/28

1000, Skopje

Republic of North Macedonia

7. Contracting Authority Municipality of Novo Selo

str. Manush Turnovski 13A, 2434, Novo Selo

Republic of North Macedonia

 

 

Font Resize
Контраст