Реализирана Програмата за изградба, реконструкција и оддржување на локалните патишта и улици за 2020 година во Општина Ново Село

Во овогодинешната програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици беа опфатени шест населени места и тоа Дражево, Смоларе, Ново Село, Борисово, Мокрино и Зубово. Вкупната инвестиција во локални патишта и улици од програмата изнесува 4.123.398,00 денари. Изградбата на овие улици е важна од неколку аспекти меѓу кои најважни се подобрување на … Continue reading Реализирана Програмата за изградба, реконструкција и оддржување на локалните патишта и улици за 2020 година во Општина Ново Село