ПРАГ – Јавни набавки

Проект „Мрежа за примарна здравствена заштита“ / Project “Primary Healthcare Network”

[CLOSED] Tender Dossier for: Ref. No. CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD06

Contract Title: “Supply of consumables for the functioning of the MHU (medical consumables, PPE, sanitary materials, consumables for medical devices etc.) under the project “Primary Healthcare Network” 

Download the entire dossier at the following link: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD06

The deadline for submitting tenders is 15.02.2021, 3:30 pm local time.

 

[ЗАТВОРЕН] Тендерско досие за Реф. бр. CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD06

Наслов на договор: “Набавка на консумабли за фукнционирањето на мобилна амбуланта (медицински консумабли, ПЗО, санитарни материјали, консумабли за медицински апарати итн.) во проек “Мрежа за примарна здравствена заштита“

Преземете го комплетното досие на следниот линк: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD06

Краен датум за поднесување на тендерски понуди е 15.02.2021 година, до 15:30 ч. локално време.

 


[CLOSED] Tender Dossier for: Ref. No. CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD05

Contract Title: “Supply of fuel for the functioning of the MHU under the project Primary Healthcare Network

Download the entire dossier at the following link: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD05

The deadline for submitting tenders is 15.02.2021, 3:30 pm local time.

 

[ЗАТВОРЕН] Тендерско досие за Реф. бр. CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD05

Наслов на договор: “Набавка на гориво за функционирање на мобилна амбуланта во проект Мрежа за примарна здравствена заштита“

Преземете го комплетното досие на следниот линк: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD05

Краен датум за поднесување на тендерски понуди е 15.02.2021 година, до 15:30 ч. локално време.

 


[CLOSED] Tender Dossier for: REFERENCE NO.: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD04

CONTRACT TITLE:Services for external technical/scientific expertise for functioning of mobile unit service – staffing the Mobile Health Unit with a team of healthcare professionals, under the project “Primary Healthcare Network” with the acronym HealthNET, financed under the INTERREG – IPA CBC Programme Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020

Download the entire dossier at the following link: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD04

The deadline for submitting tenders is 12 February, 2021, 3:30 pm local time.


Проект: Мрежа за примарна здравствена заштита

[Затворен] Тендерско досие за: Реф.бр.: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD04

Наслов на Договор: Услуги за екстерна техничка/научна експертиза за функционирање на услуги на мобилна единица – екипирање на Мобилна здравствена амбуланта со тим на здравствени работници, во проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“ со акроним HealthNet, финансиран од ИНТЕРРЕГ – ИПА ЦБЦ Програмата Грција – Република Северна Македонија 2014 – 2020

Преземете го комплетното тендерско досие на следниот линк: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD04

Краен датум за поднесување на тендерски понуди е 12-ти Февруари, 2021 година, до 15:30 ч. локално време.


Tender Ref. No.: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD02

[CLOSED] Tender Dossier – Invitation to tender forServices for external expertise” for the following five lots:

 1. Lot#1: Services for contribution to the development of the Operation Plan for the Mobile Health Unit
 2. Lot#2: Services for contribution to the development of the Business Plan for providing primary healthcare services
 3. Lot#3: Services for contribution to the development of the Evaluation and Assessment Study – conducting primary research to assess the level of satisfaction of patients and health professionals
 4. Lot#4: Services for development of a Feasibility Study
 5. Lot#5: Services for development of Memorandum of Understanding

Download the entire tender dossier on the following link: tender-cn1-so1.2-sc024-pb3-td02

The deadline for submitting tenders is 25.09.2020, 3:30 PM local time.

 

Реф. бр. на тендер: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD02

[ЗАВРШЕН] Тендерско досие – Покана за тендер за „Услуги за надворешна експертиза“ за следните пет дела:

 1. Лот#1: Услуги за придонес во изработка на Оперативен план за мобилна здравствена единица
 2. Лот#2: Услуги за придонес во изработка на Деловен план за давање на примарни здравствени услуги
 3. Лот#3: Услуги за придонес во изработка на Студија за евалуација и проценка – спроведување на примарно истражување за проценка на нивото на задоволство на пациентите и здравствените работници
 4. Лот#4: Услуги за изготвување на Физибилити студија
 5. Лот#5: Услуги за развој на Меморандум за разбирање

Преземете го комплетното тендерско досие на следната врска: tender-cn1-so1.2-sc024-pb3-td02

Крајниот рок за поднесување понуди е 25.09.2020, до 15:30 часот локално време.

 

 

 


[CLOSED]Standard advertisement for local publication of local open tender procedures

Summary contract notice local advertisement

Tender Dossier for:

Contract title: Supply, delivery, installation and commissioning of equipment (Mobile medical vehicle, Medical Equipment and IT Hardware) under four separate Contracts per separate lots with the following titles:

 1. Supply of Mobile medical vehicle (VAN) (Lot#1)
 2. Supply of medical equipment (Lot#2)
 3. Supply of IT Hardware (Lot#3)
 4. Assembling of all the parts into a total working system (van, medical equipment, IT Hardware to be used,connection to primary health organisation, and commissioning, including test drives (Lot#4)

Publication reference: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD03

The Municipality of Novo Selo intends to award four (4) contracts as provided above under the project “Primary Healthcare Network” with the acronym HealthNET, financed under the INTERREG – IPA CBC Programme Greece – R. North Macedonia 2014-2020.

The tender dossiers per each separate lot are available on the website of the The Municipality of Novo Selo on the following link: http://www.novoselo.gov.mk/праг-јавни-набавки/ and on the website of the Programme on the following link: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

The procurement notice is also published in the Official Gazette of the Republic of North Macedonia

The deadline for submission of tenders is 03.00 p.m. (local time) on 10.08.2020.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of the Contracting Authority  http://www.novoselo.gov.mk/праг-јавни-набавки/  and on the website of the Programme on the following link: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

 

Стандардна објава за локално публикување на локална отворена тендерска постапка

Известување за резиме на договор локална објава

[Завршен] Тендерско досие за:

Набавка, испорака, инсталација и пуштање во употреба на опрема (Мобилно здравствено возило, медицинска опрема и ИТ Хардвер) под четири одделни Договори под оддлени лотови со следните наслови:

 1. Набавка на Мобилно здравствено возило (Комбе) (Лот#1)
 2. Набавка на медицинса опрема (Лот#1)
 3. Набавка на ИТ Хардвер (Лот#3)
 4. Составување на сите делови во комплетен работен систем (комбе, медицинска опрема, ИТ Хардвер кој ќе се користи, поврзување со примарна здравствена организација и пуштање во употреба вклучувајќи и пробни возења (Лот#4)

Референтен број: CN1-SO1.2-SC024-PB3-TD03

Општина Ново Село планира да додели четири (4) договори за јавна набавка како што е погоре наведено, во склоп на проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“ со акроним „HealthNet“, финансиран од ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Грција и Р. Северна Македонија 2014 – 2020.

Тендерските досиеjа за сите одделни лотови се достапни на веб страната на Општина Ново Село на следната врска: http://www.novoselo.gov.mk/праг-јавни-набавки/ и на веб-страната на Програмата на следната врска: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Огласот за набавка е исто така објавен во Службен Весник на Република Северна Македонија.

Крајниот рок за доставување на понудите е 15:00 часот (локално време) на 10.08.2020 година.

Можни дополнителни информации и појаснувања/прашања ќе бидат објавувани на веб страната на Договорниот орган, http://www.novoselo.gov.mk/праг-јавни-набавки/  и на веб страната на Програмата на следната врска: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/


[CLOSED] Simplified Procedure

Tender Ref. CN1-SO1.2-SC021-PB3-TD01

Contract Title: Services for project management under the project “Primary Healthcare Network” – HealthNet

Download the Tender Dossier on the following link: cn1-so1.2-sc024-pb3-td01

Deadline for submission of tenders: 27.11.2019 until 03:30 (Local Time)

 

[ЗАВРШЕН] Поедноставена постапка

Референтен број: CN1-SO1.2-SC021-PB3-TD01

Име на договор: Услуги за проектен менаџмент од проектот „Мрежа за примарна здравствена заштита“ – HealthNet

Преземете го тендерското досие на следната врска: cn1-so1.2-sc024-pb3-td01

Краен рок за поднесување на тендерски понуди: 27.11.2019 до 15:30 часот (локално време)

 Project “Energy Efficiency in Order to Achieve a Better Environment in Kindergartens”

[CLOSED]

Тендерско досие за Реконструкција за детска градинка во Ново Село

Tender Dossier for Reconstruction of Kindergaten in Novo Selo

[closed]

Click above to download the Tender Dossier!

Font Resize
Контраст