Информации од јавен карактер

Барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер од Општина Ново Село може да се достават до:

Службено лице: Мери Аврамова
Адреса:   

Општина Ново Село

ул. „Мануш Турновски“ 13А

2434, Ново Село

 

тел.:  034 355 202, локал 106
е-пошта: administracija@novoselo.gov.mk

 

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта или електорнски на погоре наведените адреси. Во прилог терк на Барања и останата поврзана документација.

Преземи – Образец-на-Барање, word

Преземи – Образец-на-Барање, pdf

Преземи – Образец-за-Жалба, word

Преземи – Образец-за-Жалба, pdf 

Преземи – Образец-за-Годиштен-извештај-за-2019, word

Преземи – Образец-за-Годишен-извештај-за-2019, pdf

Преземи – Закон-за-слободен-пристап-до-информации-од-јавен-карактер

 

 

Надлежности и Сервиси

Граѓаните можат да побараат информации за:

  • Прописите кои ги донесува Советот на општината
  • Начинот и условите за остварување на правата на граѓаните
  • Граѓанските обврски кои произлегуваат од надлежноста на општината
  • Плановите, проектите и програмите кои се во подготовка а се од значење за развој на општината
  • Услугите кои се добиваат од јавните служби и општинската администрација и начинот на нивно добивање
  • Приходите кои се остваруваат во општината и начинот на нивна распределба и трошење
  • Јавни набавки на основни средства на работа
  • Именување на директори и претставници во Управните одбори на јавните претпријатија, установи и училишта
  • Други информации кои произлегуваат од надлежноста на органите на општината и јавните претпријатија и установи во согласност со законот
Font Resize
Контраст