Одобрение за градба

Постапка за издавање на одобрение за градење:

 • Извод од урбанистичко–планска докумнтација
 • Барање за добивање извод од урбанистичко-планска документација

 

 • Административнатакса
 • Трансакциска сметка: 1000000000630-95
 • Банка на примачот: НБ на РМ
 • Уплатна сметка: 840 150 03182
 • Приходна шифра: 722315
 • Цел на дознака: Административна такса
 • Износ: 550,00 денари / 850,00 денари за парцела над 500м2

Изводот е основа за изработување на основен проект.

 

Потребни документи за издавање на одобрение за градба

 

 1. Барање за Одобрение за градењесо административна такса
 • 850,00 денари реконструкции, доградби и надградби, пренамена;
 • 550,00 денари за станбени објекти;
 • 550,00 денари за стопански и административно деловни објектидо 500м2;
 • 000,00денари за инфраструктурни објекти од локалнозначење.
 1. Комплет основен проект со сите планирани фази во електронска форма со извршена ревизија (за станбени објекти за индивидуално дмување до 300м2 не е потребна ревизија на основен проект).
 2. Позитивно МИСЛЕЊЕ за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита издадено од Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) Универзитет “Св. Кирил и Методиј”–Скопје.
 3. Извештај од извршена енергетска контрола на основниот проект.
 4. Геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.
 5. Доказ за сопственост на земјиштето( имотен лист ).

Преземи-Постапка-за-издавање-на-одобрение-за-градење

Font Resize
Контраст