Имотни листови

Потребни документи за издавање на имотни листови:

  • Лична карта
  • Бр. на катастарска парцела/ бр. на имотен лист

 

Уплатница за Имотен лист + Административна такса

  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Банка на примачот: НБнаРМ
  • Сметка на буџетски корисник:
  • Уплатна сметка: 840 150 03182
  • Приходна шифра: 722315
  • Цел на дознака: За имотен лист и административна такса
  • Износ: 180,00 денари

Преземи-Потребни-документи-за-издавање-на-имотни-листови

 

Font Resize
Контраст